بدهی کارتهای اعتباری

بدهی کارتهای اعتباریبدهی کارتهای اعتباری در ترکیه
رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در ترکیه سبب شده بدهی کارتهای اعتباری به حد نهائی خود برسد.
در ۹ ماهه سال ۲۰۱۵ به علت عدم پرداخت بدهی کارت های اعتباری ۱٫۱ میلیون نفر در ترکیه تحت تعقیب قرار ادامه‌ی خواندن