سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ترکیه
پنج کاری که باید قبل از سرمایه گذاری تجربه اش را داشته باشیم و چنانکه تجربه این ۵ مورد را نداریم یکی یکی تجربه کنیم. تا بتوانیم در ترکیه کار خود را راه اندازی کنیم. راه پولدار شدن سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای خود و دیگران با کار کردن به دیگران خیلی فرق دارد.زیرا کارکن در صورت ناکامی سرمایه گذار فقط کار خود را از دست میدهد ولی سرمایه گذار هم کار و هم سرمایه خود را از دست میدهد.۵ تجربه قبل از سرمایه گذاری.
۱ – خورده فروشی
در خرده فروشی با صحبت کردن بین فروشنده و خریدار شما تجربه فروش را به دست ادامه‌ی خواندن