پیمانکاران ترکیه

پیمانکاران ترکیه
پیمانکاران ترکیه
قرار داد های پیمانکاری شرکت های ترکیه در خارج از کشور به حداقل رسید.
به علت مشکلات همسایگان ترکیه و سیاست غلط این کشور با همسایگان و دیگر کشور ها ی خارجی پیمانکاران ترکیه را در خارج از کشور به مرز ورشکستکی کشانده است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی پیمانکاران ترکیه به رکوردی ادامه‌ی خواندن